Tiekokous

Tiekunnan vuosikokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun loppua, ellei tiekunta toisin päätä. Tiekunnan kokouksessa voidaan päättää, että kokouksia pidetään harvemmin kuin vuosittain. Vuosikokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi. Kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan puheenjohtaja, toimitsijamies tai tarvittaessa näiden varamies. (YksTl 61§)

Kokouskutsu

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa tai joka on ilmoittanut tiekunnalle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Tiekunnan säännöissä voidaan määrätä myös muusta täydentävästä tavasta ilmoittaa tiekunnan kokouksen ajankohta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta. Tiekunnan säännöissä voidaan pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. (Ykaityistielaki 61§)

Äänestäminen tiekokouksessa ja äänileikkuri

Tiekokouksissa ei äänestetä henkilö ja ääni -periaatteella, vaan äänet lasketaan kunkin tieosakkaan yksikköjen mukaan. Osakkaan äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää kolmeakymmentä prosenttia kokouksessa paikallaolevien yhteenlasketusta äänimäärästä. Jos jonkin osakkaan äänimärää ylittää em. raja-arvon, niin tällöin osakkaan äänimäärää pienennetään raja-arvon suuruiseksi. (Kokouksen äänimäärä yhteensä x 0,3) (YksTL 66 §)

Wintie- ja NetWintie-ohjelmat helpottavat kokouksen järjestämistä

Matrisetin tiekuntaohjelmilla voidaan laatia myös maksuunpanoluettelo ja kokouskutsu. Kutsut voidaan postittaa suoraan paperikirjeiden postituspalvelun avulla tai ne voidaan tulostaa ja postittaa itse. Ohjelmilla saadaan myös laadittua kokouksen osallistujaluettelo sekä suoritettua ääntenlaskenta. Äänilaskurit noutavat yksikkömäärän osakkaan tiedoista ja huomioivat 30 % äänileikkurin automaattisesti.